​Hvem er vi

Bostedet Gl. Kongevej er et § 107 botilbud for voksne over 18 år, der har brug for støtte i hverdagen.

Vores målgrupper.

Voksne fra 18 år med sammensatte sociale, adfærdsmæssige- og personlige udfordringer, herunder både udviklings-, opmærksomheds- og personlighedsforstyrrelser

​Tilbudsportalen

Bostedet Gl. Kongevej er registreret på Tilbudsportalen - og har godkendelse til den fortsatte drift.

Se også LOS (Landsorganisationen for sociale tilbuds) hjemmeside med oplysning om ledigplads.

Tilsyn

Tilsynsmyndighed er SocialtilsynMidt.

Samarbejde

Bostedet Gl. Kongevej samarbejder med kommuner, samt andre professionelle, herudover er bostedet​ medlem af LOS Landsorganisationen for sociale tilbud.

​Bostedet har et tæt samarbejde med vores søster botilbud Vangsbovej 5 i Hasselager.

Det forudsættes, at den enkelte er indstillet på at indgå i et forpligtende fællesskab med de øvrige beboere, og at man er aktivt søgende i forhold til - eller deltager i dagtilbud, skoleuddannelse eller arbejde udenfor bostedet.

Målsætning

Gennem en vedvarende faglig indsats vil vi lære beboerne at tage ansvar for egne handlinger samt lære dem at forholde sig til samfundets forventninger og krav. Vi vil støtte i forhold til erhvervs- og uddannelsesprocesser.

Vi vil lære beboerne at strukturere og organisere deres dagligdag med henblik på at gøre dem parate til en mere selvstændig tilværelse. Vi vil støtte beboerne i udvikling af deres praktiske og sociale kompetencer. Den faglige indsats i botilbuddet vil altid tage afsæt i en kommunal Handleplan.

Metode

Vi arbejder dialogorienteret i relation til den enkelte beboer og i relation til beboer-gruppen som helhed. Den daglige pædagogiske indsats vil være med et afsæt i den miljøterapeutiske metode, den kognitive metode og i den narrative tanke og metode.

Ud fra interesse og forudsætninger forsøger vi at tilrettelægge aktiviteter for den enkelte – eller for gruppen når dette skønnes at være relevant.​

Personale

Der er ansat pædagogisk uddannet personale samt personale med relevant erfaring fra området - med tjeneste eftermiddag, aften og i weekender. Herudover er der ansat morgenmedarbejder, pedel og praktisk medhjælp. Botilbudet har en daglig leder.

Der er telefonrådighedsvagt ALLE DAGE fra kl. 22.00 – 06.00, således at beboerne i akut nødsituation kan komme i kontakt med en medarbejder.

Der er fast supervision fra ekstern supervisor.

Uddannelsesinstitutioner

Bostedet Gl.Kongevej modtager studerende fra de pædagogiske uddannelser.​

Arbejdstilbud

I særlige tilfælde kan bostedets personale være behjælpeligt med at etablere individuelle beskæftigelsestilbud / kursusforløb.

Sådanne tilbud vil altid være efter aftale med handlekommune/ sagsbehandler.

Til beskyttet beskæftigelse og/eller særlig hensyntagende undervisning henvises til Århus kommune.

Visitation

Der visiteres til bostedet Bostedet Gl. Kongevej ved henvendelse til Fonden Gl. Kongevej. Administrationen, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj, telefon 41996960.

Handlekommune betaler fuld opholdspris (i denne opholdspris er indeholdt udgifter til husleje, kost, vagttelefonordning samt lille tv-pakke). Det er muligt at tilkøbe Internet.

Det er op til handlekommune, i forhold til den enkelte beboer, at udregne egenbetaling for ophold i bostedet. Handlekommune forestår det administrative arbejde i den forbindelse.

Beboeren vil efter egenbetaling til handlekommune have et rådighedsbeløb til betaling af de løbende udgifter. Personalet kan være behjælpelig i forhold til økonomi styring.​


Vi forventer at anbringende kommune udarbejder en Handleplan i samarbejde med den enkelte borger. Handleplanen beskriver den aftalte indsats. Med henblik på at iværksætte indsatsen, forventer vi at handleplan foreligger forud for eller umiddelbart efter indskrivning.

Fonden Gl. Kongevej 

CVR: 26506085

​Elkjærvej 38

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41 99 69 60 eller 29 21 41 40
E-mail: tjp@vita-csa.dk